زیر تهران روزی یک میلی‌متر خالی می‌شود

خبر مبارز Comments Off

زیر تهران روزی یک میلی‌متر خالی می‌شود
نشست مستمر زمین تمامی تأسیسات زیرساختی کلان‌شهر تهران را با خطر تخریب مواجه می‌کند، خطری بالقوه که گاه و بی‌گاه آثار آن را در ریزش سطح یک خیابان پایتخت یا تخریب یک ساختمان در حاشیه شهر می‌بینیم.

زیر تهران روزی یک میلی‌متر خالی می‌شود

نشست مستمر زمین تمامی تأسیسات زیرساختی کلان‌شهر تهران را با خطر تخریب مواجه می‌کند، خطری بالقوه که گاه و بی‌گاه آثار آن را در ریزش سطح یک خیابان پایتخت یا تخریب یک ساختمان در حاشیه شهر می‌بینیم.
زیر تهران روزی یک میلی‌متر خالی می‌شود

بک لینک رنک 1

Author

Back to Top