سید حسن خمینی: امام در هر فراز و فرود میزان را رأی ملت معرفی می کردند

خبر مبارز Comments Off

سید حسن خمینی: امام در هر فراز و فرود میزان را رأی ملت معرفی می کردند

سید حسن خمینی: امام در هر فراز و فرود میزان را رأی ملت معرفی می کردند

سید حسن خمینی: امام در هر فراز و فرود میزان را رأی ملت معرفی می کردند

بک لینک

Author

Back to Top