شمال به جنوب جاده چالوس بسته شد

خبر مبارز Comments Off

شمال به جنوب جاده چالوس بسته شد
محور چالوس در مسیر شمال به جنوب به دلیل ریزش کوه مسدود شد.

شمال به جنوب جاده چالوس بسته شد

محور چالوس در مسیر شمال به جنوب به دلیل ریزش کوه مسدود شد.
شمال به جنوب جاده چالوس بسته شد

خرید بک لینک

Author

Back to Top