شهر آفتاب ۱۳۰۰ میلیاردی، خالی، خاک می خورد

خبر مبارز Comments Off

شهر آفتاب ۱۳۰۰ میلیاردی، خالی، خاک می خورد
در شرایطی که قرار بود نمایشگاه های متعددی در مجموعه شهر آفتاب برگزار شود اما با وجود گذشت حدود یک ماه از برپایی نمایشگاه کتاب در این مجموعه، شاهد برپایی نمایشگاه جدیدی نیستیم.

شهر آفتاب ۱۳۰۰ میلیاردی، خالی، خاک می خورد

در شرایطی که قرار بود نمایشگاه های متعددی در مجموعه شهر آفتاب برگزار شود اما با وجود گذشت حدود یک ماه از برپایی نمایشگاه کتاب در این مجموعه، شاهد برپایی نمایشگاه جدیدی نیستیم.
شهر آفتاب ۱۳۰۰ میلیاردی، خالی، خاک می خورد

دانلود سرا

Author

Back to Top