شکنجه زنان زندانی بحرینی چیست؟

خبر مبارز Comments Off

شکنجه زنان زندانی بحرینی چیست؟
” افرادی که در زندان ها و بازداشتگاه های نظام حاکم آل خلیفه به سر می برند ، نَه تنها از حقوق خود محرومند بلکه عوامل زندان به اذیت و آزار جنسی آنها خصوصاً زنان نیز می پردازند.”

شکنجه زنان زندانی بحرینی چیست؟

” افرادی که در زندان ها و بازداشتگاه های نظام حاکم آل خلیفه به سر می برند ، نَه تنها از حقوق خود محرومند بلکه عوامل زندان به اذیت و آزار جنسی آنها خصوصاً زنان نیز می پردازند.”
شکنجه زنان زندانی بحرینی چیست؟

بک لینک رنک 8

Author

Back to Top