صوت/ بیانات رهبر انقلاب درباره‌ بزرگترین وظیفه منتظران در دوران غیبت امام زمان (عج)

خبر مبارز Comments Off

صوت/ بیانات رهبر انقلاب درباره‌ بزرگترین وظیفه منتظران در دوران غیبت امام زمان (عج)
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره‌ بزرگترین وظیفه منتظران در دوران غیبت امام زمان (عج) منتشر شد.

صوت/ بیانات رهبر انقلاب درباره‌ بزرگترین وظیفه منتظران در دوران غیبت امام زمان (عج)

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره‌ بزرگترین وظیفه منتظران در دوران غیبت امام زمان (عج) منتشر شد.
صوت/ بیانات رهبر انقلاب درباره‌ بزرگترین وظیفه منتظران در دوران غیبت امام زمان (عج)

استخدام

Author

Back to Top