طعنه ای به سعید جلیلی: از کرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد و گفت شیرین است

خبر مبارز Comments Off

طعنه ای به سعید جلیلی: از کرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد و گفت شیرین است
در مثل مناقشه نیست اما سخن آقای جلیلی که اگر رییس جمهور می شدم برجام را امضا نمی کردم مصداق این ضرب المثل است که « از کرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد و گفت شیرین است»!

طعنه ای به سعید جلیلی: از کرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد و گفت شیرین است

در مثل مناقشه نیست اما سخن آقای جلیلی که اگر رییس جمهور می شدم برجام را امضا نمی کردم مصداق این ضرب المثل است که « از کرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد و گفت شیرین است»!
طعنه ای به سعید جلیلی: از کرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد و گفت شیرین است

خرید بک لینک

عکس

Author

Back to Top