عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی درگذشت

خبر مبارز Comments Off

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی درگذشت
«محمد جواد جلال فرد» عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی به علت عارضه قلبی درگذشت.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی درگذشت

«محمد جواد جلال فرد» عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی به علت عارضه قلبی درگذشت.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی درگذشت

بک لینک

Author

Back to Top