ملحق شدن به آمریکایی که دوران زوال را طی می‌کند اشتباه است

خبر مبارز Comments Off

ملحق شدن به آمریکایی که دوران زوال را طی می‌کند اشتباه است
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه برای ایستادگی در برابر غربی‌ها باید اخوت و برادری بین همه مردم و مسئولان در رده‌های مختلف برقرار باشد، گفت: این روزها ملحق شدن به آمریکا اشتباه است چرا که آمریکا روزهای زوال خود را طی می‌کند.

ملحق شدن به آمریکایی که دوران زوال را طی می‌کند اشتباه است

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه برای ایستادگی در برابر غربی‌ها باید اخوت و برادری بین همه مردم و مسئولان در رده‌های مختلف برقرار باشد، گفت: این روزها ملحق شدن به آمریکا اشتباه است چرا که آمریکا روزهای زوال خود را طی می‌کند.
ملحق شدن به آمریکایی که دوران زوال را طی می‌کند اشتباه است

بک لینک

Author

Back to Top