وزیر بهداشت به عیادت معصومه آباد رفت

خبر مبارز Comments Off

وزیر بهداشت به عیادت معصومه آباد رفت
وزیر بهداشت با حضور در منزل معصومه آباد و عیادت از این آزاده دفاع مقدس در جریان آخرین وضعیت بیماری وی قرار گرفت.

وزیر بهداشت به عیادت معصومه آباد رفت

وزیر بهداشت با حضور در منزل معصومه آباد و عیادت از این آزاده دفاع مقدس در جریان آخرین وضعیت بیماری وی قرار گرفت.
وزیر بهداشت به عیادت معصومه آباد رفت

خرید بک لینک

Author

Back to Top