چمران: با افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس موافقت شد

قیمت Comments Off

چمران: با افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس موافقت شد
رئیس شورای شهر تهران گفت: هیئت حل اختلاف با افزایش نرخ کرایه تاکسی موافقت کرد.

چمران: با افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس موافقت شد

رئیس شورای شهر تهران گفت: هیئت حل اختلاف با افزایش نرخ کرایه تاکسی موافقت کرد.
چمران: با افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس موافقت شد

فروش بک لینک

تلگرام

Author

Back to Top