«کلی» و «پله» عشق ما نوجوانان دهه ۵۰ بودند/ بعضی سیاسیون از روش بوکسورها استفاده می‌کنند

خبر مبارز Comments Off

«کلی» و «پله» عشق ما نوجوانان دهه ۵۰ بودند/ بعضی سیاسیون از روش بوکسورها استفاده می‌کنند
ضرغامی عنوان کرد: کلی، هواداران فراوانی در جهان و ایران دارد، او و «پله» دو ورزشکار برجسته دهه ۷۰ میلادی، عشق ما نوجوانان دهه ۵۰ شمسی بودند.

«کلی» و «پله» عشق ما نوجوانان دهه ۵۰ بودند/ بعضی سیاسیون از روش بوکسورها استفاده می‌کنند

ضرغامی عنوان کرد: کلی، هواداران فراوانی در جهان و ایران دارد، او و «پله» دو ورزشکار برجسته دهه ۷۰ میلادی، عشق ما نوجوانان دهه ۵۰ شمسی بودند.
«کلی» و «پله» عشق ما نوجوانان دهه ۵۰ بودند/ بعضی سیاسیون از روش بوکسورها استفاده می‌کنند

استخدام

Author

Back to Top