«کمیته تعامل» مجلس دهم تشکیل شد+ اسامی

خبر مبارز Comments Off

«کمیته تعامل» مجلس دهم تشکیل شد+ اسامی
منتخب مردم تهران در مجلس دهم از تشکیل کمیته تعامل با حضور 3 نفر از فراکسیون امید و 5 نفر از فراکسیون فراگیر خبر داد.

«کمیته تعامل» مجلس دهم تشکیل شد+ اسامی

منتخب مردم تهران در مجلس دهم از تشکیل کمیته تعامل با حضور 3 نفر از فراکسیون امید و 5 نفر از فراکسیون فراگیر خبر داد.
«کمیته تعامل» مجلس دهم تشکیل شد+ اسامی

گوشی موبایل

Author

Back to Top