«یالثارات» با دستور قضایی به چاپ رسید/ تصمیم لغو مجوز هیأت نظارت وتو شد

خبر مبارز Comments Off

«یالثارات» با دستور قضایی به چاپ رسید/ تصمیم لغو مجوز هیأت نظارت وتو شد
هفته نامه «یالثارات» که به علت شکایت دولت از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شده بود، با دستور قضایی به طور موقت به چاپ رسید.

«یالثارات» با دستور قضایی به چاپ رسید/ تصمیم لغو مجوز هیأت نظارت وتو شد

هفته نامه «یالثارات» که به علت شکایت دولت از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شده بود، با دستور قضایی به طور موقت به چاپ رسید.
«یالثارات» با دستور قضایی به چاپ رسید/ تصمیم لغو مجوز هیأت نظارت وتو شد

فروش بک لینک

Author

Back to Top