«12 فروردین» پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشید

خبر مبارز Comments Off

«12 فروردین» پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشید
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: 12 فروردین، پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشید.

«12 فروردین» پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشید

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: 12 فروردین، پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشید.
«12 فروردین» پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشید

بک لینک

Author

Back to Top