سازمان ملل نابودی معبد باستانی “نابو” در عراق را تایید کرد

خبر مبارز Comments Off

سازمان ملل نابودی معبد باستانی “نابو” در عراق را تایید کرد
سازمان ملل اعلام کرد تصاویر منتشر شده درباره معبد باستانی “نابو” در عراق را بررسی کرده و احتمالا این بنای باستانی توسط داعش نابود شده است.

سازمان ملل نابودی معبد باستانی “نابو” در عراق را تایید کرد

سازمان ملل اعلام کرد تصاویر منتشر شده درباره معبد باستانی “نابو” در عراق را بررسی کرده و احتمالا این بنای باستانی توسط داعش نابود شده است.
سازمان ملل نابودی معبد باستانی “نابو” در عراق را تایید کرد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Author

Back to Top