چرا روسیه سامانه “اس300” را در اختیار سوریه نگذاشت؟

خبر مبارز Comments Off

چرا روسیه سامانه “اس300” را در اختیار سوریه نگذاشت؟
مدیر عامل شرکت روس تک اعلام کرد که قرارداد نظامی مسکو و دمشق درباره سامانه موشکی اس-300 فسخ شده است.

چرا روسیه سامانه “اس300” را در اختیار سوریه نگذاشت؟

مدیر عامل شرکت روس تک اعلام کرد که قرارداد نظامی مسکو و دمشق درباره سامانه موشکی اس-300 فسخ شده است.
چرا روسیه سامانه “اس300” را در اختیار سوریه نگذاشت؟

خبر جدید

Author

Back to Top