” ترنس پسیفیک” با هدایت آمریکا به نفع شرکت‌های بزرگ شکل گرفت

خبر مبارز Comments Off

” ترنس پسیفیک” با هدایت آمریکا به نفع شرکت‌های بزرگ شکل گرفت
یکی از برندگان نوبل اقتصاد اعلام کرد قرار داد تجاری “ترنس پسیفیک” به ضرر قشر کارگر بوده و به صورت مخفی به نفع شرکت های بزرگ چند ملیتی شکل گرفته است.

” ترنس پسیفیک” با هدایت آمریکا به نفع شرکت‌های بزرگ شکل گرفت

یکی از برندگان نوبل اقتصاد اعلام کرد قرار داد تجاری “ترنس پسیفیک” به ضرر قشر کارگر بوده و به صورت مخفی به نفع شرکت های بزرگ چند ملیتی شکل گرفته است.
” ترنس پسیفیک” با هدایت آمریکا به نفع شرکت‌های بزرگ شکل گرفت

فروش بک لینک

Author

Back to Top