توضیح علت عدم اقدام متقابل در قبال نقض مکرر مفاد برجام از سوی هیأت نظارت

خبر مبارز Comments Off

توضیح علت عدم اقدام متقابل در قبال نقض مکرر مفاد برجام از سوی هیأت نظارت
هفده نفر از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور، خواستار توضیح علت عدم اقدام قاطع و متقابل هیأت نظارت بر اجرای برجام در مقابل نقض مکرر مفاد آن شدند.

توضیح علت عدم اقدام متقابل در قبال نقض مکرر مفاد برجام از سوی هیأت نظارت

هفده نفر از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور، خواستار توضیح علت عدم اقدام قاطع و متقابل هیأت نظارت بر اجرای برجام در مقابل نقض مکرر مفاد آن شدند.
توضیح علت عدم اقدام متقابل در قبال نقض مکرر مفاد برجام از سوی هیأت نظارت

فروش بک لینک

Author

Back to Top